Zeta Parts / Общи условия за продажба

Общи условия за продажба

Чл. 1. Приложимост.

1.1. Правоотношенията между ZETA-PARTS (наричани по-долу “Продавач”), и Купувача са обект на настоящите Общи условия за продажба, Специалните условия на продажба и на Допълнителни условия, приложими за всеки отделен вид продажба/транзакция.

1.2. Специалните условия на продажба се състоят от Указания за продуктови рекламации и Условия, приложими към специфични услуги, които Продавача може да предлага, като например обучение, ремонт и т.н., условия за доставка на Продавача и т.н. Допълнителните условия, отнасящи се до всяка отделна продажба/сделка се състоят от офертата и/или потвърждението на поръчката и/или информация за експедиране и/или всеки друг писмен договор между продавача и купувача.

1.3. Общите условия за продажба, Специалните условия и Допълнителните условия стават задължителни за двете страни след потвърждение на поръчка, като биват общо наричани по-нататък “Споразумение”.

1.4. В случай на противоречие между настоящите Общи условия на продажба и Специални условия за продажба, Специалните условия имат приоритет. В случай на противоречие между Специални условия и Допълнителния условия, на Допълнителните условия имат предимство.

1.5. Неизпълнение или забавяне от страна на Продавача при прилагането или частичното прилагане на някоя от разпоредбите на Споразумението не трябва да се тълкува като отказ от правата си в рамките на Споразумението, понастоящем или в бъдеще.

1.6. Продавачът обявява своите Общи и Специални условия за продажба за купувачите чрез линк на своята интернет страница и/или чрез електронната си търговска система. Продавачът обявява своите Допълнителни условия за купувачите чрез електронната си търговска система и чрез електронна поща (е-mail).

1.7. Купувачът не може едностранно да се отклони от Споразумението по никакъв начин (например чрез бездействие). Споразумението изключва прилагането само на някои от Общите или Специални условия на купувача. Купувачът декларира, че е наясно, че неговите Общи или Специални условия, не могат да се прилагат към Споразумението поотделно.

1.8. Продавачът си запазва правото да променя условията на Споразумението по всяко време, като ги обявява на своята уеб страница. Тази промяна става задължителна за Купувача с потвърждението на следващата си поръчка петнадесет (15) или повече календарни дни след датата на промяната.

1.9. Споразумението замества всички писмени или устни договорености, договори, предложения и ангажименти, свързани с обекта, описан в споразумението, влезли в сила с по-ранна дата.

Чл. 2. Оферти и поръчки.

2.1. Офертите са безплатни и са неделими в своето съдържание. Обявени цени са валидни за период от 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на стоката. Офертата представлява само предложение от страна на Продавача и не го обвързва, дори след принципно съгласие с офертата от страна на Купувача. Само писмено приемане от страна на Продавача, чрез потвърждение на поръчка, поражда Споразумение.

2.2. Купувачът трябва да направи своите поръчки чрез електронната търговска система на Продавача, или чрез електронна поща, както и да проведе необходимата комуникация, свързана с неговата поръчка, освен ако в Споразумението не е указано друго.

2.3. Продавачът приема, че предоставената от Купувача информация, чертежи и други данни, са верни и могат да бъдат използвани като основа за оферта. Когато Купувачът направи поръчка като сам изпраща изискванията си на Продавача, Продавачът може да приеме, че тези изисквания отговарят на действителните параметри на търсеното изделие.

2.4. Въпреки че всички илюстрации, размери, вместимости, тегло и други параметри на машини и части, ценови листи и оферти, включени в каталога на Продавача (или уеб сайта на Продавача) са въведени с най-голямо внимание, те представляват само ориентир, чисто информативни са и в този смисъл не пораждат задължение за абсолютна точност.

Чл. 3. Предмет на сделката.

3.1. Предметът на всяка отделна сделка е изрично описан в Споразумението и обхваща резервна (и) част (и), оборудване, инструмент (и), машина (и) и / или услуга (ите), описани в него. Предметът на сделката ще бъде наричан по-нататък “Продукт (и)”.

3.2. Купувачът е изцяло отговорен за избора на продуктите. Продуктите са стандартни елементи, които не са специално създадени за нуждите на Купувача, или позиции, които Продавача, по искане на купувача, е пригодил да отговарят на спецификациите, описани от Купувача. Продавачът е свободен от всякаква отговорност, ако се окаже, че продуктите не отговарят на специфичните нужди на Купувача, когато отговарят на спецификациите, описани от Купувача при поръчката.

Чл. 4. Цена.

4.1. Цената за продуктите се определя в Споразумението (наричана по-нататък “покупна цена”). Покупната цена е без ДДС, данъци и такси, вносни или износни мита. Покупната цена не включва евентуални такси за доставката или получаването на продуктите, нито разходите по евентуален монтаж, инсталация и пускане в експлоатация (наричани общо по-нататък “разходите”). Разходите са за сметка на купувача и се фактурират отделно, без ДДС, данъци и такси, които са дължими в допълнение към сумата на разходите.

Чл. 5. Плащане.

5.1. Купувачът трябва да плати покупната цена и разходите, посочени в проформа-фактурата на Продавача, от депозитната си сметка в търговската платформа или чрез банков превод (ако няма достатъчна наличност в депозитната си сметка) по сметката, чийто номер е посочен в проформа-фактурата, освен ако друго не е изрично договорено в писмена форма в Споразумението. Продавачът има право да поиска плащане преди доставката.

5.2. Покупната цена и разходите се считат за платени в момента, в който сумата е действително получена от Продавача.

5.3. При потвърдена поръчка, Купувачът няма право да спре и / или забави плащането на продажната цена, нито да изтегли своят депозит при Продавача, дори в случай на наличие на претенции, свързани с конкретната покупка или по каквато и да е причина, включително наличието на съдебно производство.

5.4. В случай, че по време на извършването на поръчка, Купувачът поиска сумата по тази поръчка да бъде фактурирана на трето лице, Купувачът остава безусловно и неотменимо солидарен длъжник до пълното погасяване на възникналото задължение от страна на фактурираното трето лице.

Чл. 6. Прехвърляне на собствеността. Отговорност.

6.1. Отговорността за продуктите е на Купувача, от момента на доставката.

6.2. Собствеността на продуктите остава в Продавача до доставката им.

6.3. Купувачът има право да препродава продуктите, чиято собственост все още не е преминала към него. В такъв случай, Купувачът автоматично прехвърля на Продавача възможността за претенции към неговите клиенти, които са резултат от препродажбата на продукти по отношение на които собствеността все още е в Продавача, в размер, равен на продажната цена на тези продукти, за срока до преминаване на собствеността в Купувача. Купувачът има право да събира вземанията, произтичащи от препродажбата. По искане на Продавача, Купувачът е длъжен да уведоми своите клиенти за наличието на претенциите и да предостави на Продавача цялата информация, необходима за прилагане на правата му.

6.4. Купувачът признава, че Продавачът (или някое от неговите дъщерни дружества) остава изключителен собственик на всички права върху интелектуалната собственост, свързани с продуктите, както и името и логото, под които те се предлагат от Продавача и не може да има каквито и да е претенции към тях.

Чл. 7. Доставка.

7.1. Доставката до Купувача в рамките на Европейското икономическо пространство се извършва EXW ZETA-PARTS (Incoterms 2010), освен ако в Споразумението между Продавача и Купувача, в писмен вид не е договорено друго. Когато, в противоречие с посоченото по-горе, е съгласувано писмено, че продуктите се доставят до адрес, посочен от купувача, доставка може да се извърши и при отсъствие на Купувача. В този случай, при изпълнение на условията по чл. 5.1, товарителницата е достатъчна като доказателство за извършена доставка.

7.2. В случай на повреда на опаковката и / или недостатъчен брой доставени единици, Купувачът вписва това в товарителницата в момента продуктите са доставени, когато това е възможно. Той информира Продавача в писмена форма, чрез електронно съобщение, изпратено в рамките на 12 (дванадесет) часа след доставката на продуктите с прикачени снимки на щетите и копие на товарителницата с бележките, направени от Купувача по нея.

7.3. Сроковете за доставка имат информативен характер и не могат да се считат като определящи от Купувача. Закъсняла доставка или физическа невъзможност да се изпълни Споразумението не може да бъде причина за търсене на обезщетение от Продавача, или отказ от страна на Купувача да приеме доставката на продуктите.

7.4. Извънредно договорен срок за доставка започва да тече едва от момента, в който Продавачът разполага с цялата необходима информация и документи, касаещи изпълнението на доставката.

7.5. Когато Продавачът е декларирал изрично и в писмена форма в Споразумението възможността за изплащане на обезщетение в случай на забавяне на доставката, това обезщетение се дължи единствено, ако Купувачът го изиска от Продавача с препоръчано писмо, в срок от 5 (пет) календарни дни, считано от изтичането на срока за доставка, като представи доказателство за претърпените вреди в резултат на просрочването на срока за доставка. Към Продавача не могат да се отправят претенции за обезщетение, когато забавянето на доставката е в резултат на непреодолима сила или е по вина на Купувача. В последния случай Купувачът носи отговорност за претърпените вреди и направените разходи. Непреодолима сила се определя като (но не само) нареждане от властите, мобилизация, война, епидемия, стачка, демонстрация, дефекти, пожар, наводнение, експлозия, липса на суровини или трудови сили, променени икономически обстоятелства , вандализъм, извънредни метеорологични условия, както и всички обстоятелства, които са извън контрола на Продавача и могат да нарушат нормалния ход на дейността му, без от Продавача да се изисква доказателство за неочакваността на тези обстоятелства. Във всеки случай, потенциалната компенсация в резултат на забавяне на доставката е ограничена до 0,5% от покупната цена за всяка пълна седмица просрочие, след 21-вия работен ден от датата на доставка, с максимална сума, равна на 5% от продажната цена.

7.6. Купувачът не може да се позове на забавена доставка като аргумент за прекратяване на Споразумението.

Чл. 8. Право на задържане.

8.1. В случай на неплащане или частично плащане от страна на Купувача, на покупната цена и / или съпътстващи разходи, Продавачът има правото да задържи продуктите и документите, предоставени му от Купувача до пълното изплащане на задължението.

Чл. 9. Състояние на продуктите и гаранция на Продавача.

9.1. Продуктите втора употреба се получават от Купувача в състоянието, в което се намират в момента на доставката. Получаването на продукти втора употреба от страна на Купувача чрез доставката, предвидена в Incoterm от чл. 7.1, предполага задължителното приемане на продуктите.

9.2. В случай, че Купувачът смята, че новите продукти не съответстват на поръчката или са видимо повредени, той трябва да подаде писмена жалба до Продавача в рамките на 48 часа от доставката на продуктите. В случай, че Продавачът не е получил писмена жалба от страна на Купувача в рамките на горепосочения срок се приема, че Купувачът е приел продуктите.

9.3. Евентуални скрити дефекти трябва да бъдат докладвани от Купувача в срок от осем (8) работни дни след като са били открити (или нормално е трябвало да бъдат открити от Купувача), с препоръчано писмо до Продавача, но не по-късно от 3 (три) месеца след датата на доставка на Продуктите.

9.4. По отношение на продукти, които са доработвани или рециклирани, Продавачът отговаря за скрити дефекти, които засягат единствено основните компоненти на продуктите и които принуждават Купувача да предприеме ремонтни дейности, сериозни до такава степен, че не би подписал Споразумението, ако е знаел за наличието на тези скрити дефекти.

9.5. Продавачът не дължи обезщетение на Купувача в следните случаи:

9.5.1. Купувачът или трето лице е извършвало (или се е опитало да извърши) ремонтни дейности или доработки;

9.5.2. Дефектите са в резултат на неправилна експлоатация или продуктите са използвани по нетипичен за предназначението им начин, системно претоварвани са, не са спазени указанията за употреба, сглобяване, монтаж и поддръжка или са използвани без да се спазват техническите норми и нормите за безопасност в региона, където се използват;

9.5.3. Дефектите са настъпили в следствие на обичайното износване или поради неопитност/небрежност от страна на Купувача, претоварване или неоторизирана намеса в работата на продукта или поради случайни и непреодолими събития;

9.5.4. Дефектите не са докладвани своевременно (в сроковете, указани в Чл.9.3.) в писмен вид, в съответствие със Специалните Условия, конкретно Указанията за рекламация на продукти.

9.6. Ако при доставените продукти има евентуална липса на съответствие, видими повреди или скрити дефекти, както бе споменато по-горе, и след преглеждането им от техници на Продавача, се окаже, че Продуктите съдържат дефектите, има липсата на съответствие или видимите щети, за които Купувача е съобщил, Продавачът по свое усмотрение може да ремонтира продуктите, да ги замени, да намали цената им, или да реши, че споразумението следва да бъде прекратено с възстановяване на покупната цена и връщане на продуктите. Купувачът няма право да поиска допълнителна компенсация.

9.7. Собствеността над продуктите, които Продавачът е заменил или за които е възстановил покупната цена се прехвърлят автоматично на Продавача. Всички разходи за транспорт, митнически такси, монтаж, демонтаж, пътни и квартирни разходи на представители на Продавача остават за сметка на Купувача.

9.8. Всички подразбиращи се гаранции или условия са ограничени до степента, позволена от Закона.

Чл. 10. Оплаквания и връщане на продукти.

10.1. Всички оплаквания и заявки за връщане на продукти следва да бъдат в съответствие с Указанията за рекламация на продукти, които са публикувани на сайта на Продавача.

Чл. 11. Отговорност.

11.1. Следващите разпоредби установяват отговорността на Продавача (включително всяка отговорност за действията или бездействието на неговите служители, агенти, представители и подизпълнители) към Купувача по отношение на евентуално нарушение на Споразумението и всяко представяне, изявление, действие или бездействие, включително небрежност, произтичащо от или във връзка със Споразумението.

11.2. Без да се включват щети, произтичащи пряко от нарушаване на поетите ангажименти по силата на настоящото Споразумение от страна на Продавача, отговорността му е ограничена до отговорността, която е задължителна в съответствие с приложимото законодателство.

11.3. В случай, че не носи отговорност в съответствие с чл. 11.2, Продавачът не може да бъде подведен под отговорност от Купувача за каквато и да е икономическа загуба – на печалба, на част от бизнес, увреждане на репутация или по друг начин, както и не може да бъдат предявени каквито и да било претенции за компенсации за преки, косвени или последващи щети (независимо как са причинени), които възникват от или във връзка със Споразумението.

11.4. В случай, че Продавачът не носи отговорност по чл. 11.2, максималният размер на отговорността му при всички случаи е ограничена до размера на покупната цена.

11.5. Купувачът, сезиран от трети лица за щети, причинени от дефект на продуктите, предоставени от него на трети лица, няма право да предяви искане за компенсации от Продавача.

11.6. Настоящите Общи условия за продажба не освобождават Продавача от отговорност при:

11.6.1. Смърт или нараняване, причинено от небрежност на Продавача;

11.6.2. Обоснована претенция от страна на пострадалия Купувач, предявена в разумен срок;

11.6.3. Всякакви случаи, в които освобождаването от отговорност на Продавача би било незаконно;

11.6.4. Измама или измамно представяне на продукта;

Чл. 12. Спиране и прекратяване на Споразумението.

12.1. В случай на неплащане или частично плащане (към датата на падежа, съгласно Чл. 5.1), на фактура по направена поръчка, Продавачът има правото да откаже изпълнението на следваща поръчка или да спре изпълнението и, до покриването на задълженията от страна на Купувача.

12.2. Без да са изпълнени условията на Чл.12.1, Продавачът може да отложи изпълнението на задълженията си, ако след сключване на Споразумението се явят обстоятелства, които говорят за значително влошаване на финансовото състояние на Купувача. Ако Продавачът реши да отложи изпълнението на задълженията си на това основание, той е длъжен да уведоми Купувача незабавно.

12.3. В случай, че за Продавача стане ясно, че Продавачът няма да може да изпълни ангажиментите си, преди Продавачът да изпълни своите, Продавачът има право да прекрати Споразумението.

Чл. 13. Разни.

13.1. В случай, че една или няколко клаузи на Споразумението станат недействителни, това по никакъв начин не прави и останалите такива. Страните се споразумяват да направят всичко по силите си да ги заменят с валидни договорености, които да доведат до първоначално планираният в Споразумението икономически резултат.

13.2. За времето, в което Продавача и Купувача са в бизнес отношения, Продавачът или негова дъщерна компания имат право да събират информация от комуникацията с Купувача (наричана по-нататък “Данни”), която се пази в база със съответните мерки за защита. Ако Купувачът желае да промени тези данни, той трябва да отправи писмено искане към Продавача. Продавачът се задължава да не разкрива събраните данни пред трети страни.

13.3. За нуждите на Споразумението, като работни дни се определят дните от понеделник до петък включително, без официалните празници в държавата на Продавача.

13.4. Страните в Споразумението декларират, че никое от условията на Споразумението не подлежи на принудително изпълнение от лице, което не е страна по него.

13.5. Само Общите условия за продажба на английски език са оригинал . При наличие на преводни версии на други езици, те са само за информативни нужди и не пораждат различни права, независимо от превода и тълкуването им.

Чл. 14. Прехвърляне.

14.1. Продавачът има правото да прехвърля Споразумението или части от него на трети страни – физическо или юридическо лице.

14.2. Купувачът не може да прехвърля Споразумението или части от него на трети страни без предварителното писмено съгласие на Продавача.

Чл. 15. Приложимо право.

15.1. В случаите, които не са дефинирани в действащите Общи условия за продажба, Специални условия и Допълнителни условия, страните се позовават на местните закони, в държавата от която оперира Продавачът и където е сключено Споразумението. Прилагането на Виенската конвенция за международна търговия със стоки се изключва категорично.

Чл. 16. Компетентен съд.

16.1. Всички спорове, отнасящи се до тълкуване на Споразумението се отнасят към най-близкият по местоположение, спрямо седалището на Продавача компетентен съд, с изричното изключване на възможността за отнасяне към друг компетентен съд.

16.2. Чл.16.1. е в полза на Продавача и съответно той има право, по своя преценка, да се откаже от изключителната компетентност, посочена в чл. 16.1, и да предприеме стъпки срещу Купувача в съд, според своето местоживеене, както и във всеки друг съд, който е компетентен по съответния спор.

Нямаш време да търсиш?
Няма проблем! Остави телефона си по-долу в полето и ние ще ти се обадим, за да ти помогнем с частта/продукта, който ти трябва!